Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.


STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYŻU

Spis treści
Rozdział I: PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 3
Rozdział II: CELE I ZADANIA SZKOŁY 4
Rozdział III: ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA. 7
Rozdział IV: ORGANIZACJA SZKOŁY 10
Rozdział V: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 12
Rozdział VI: UCZNIOWIE SZKOŁY 15
Rozdział VII: TRADYCJA SZKOLNA 21
Rozdział VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 21

Załączniki
1. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ.
2. REGULAMIN RADY SZKOŁY.
3. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
4. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.
5. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY.
6. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY.

Rozdział I: PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE.
§ 1

1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Krzyżu.
2. Szkoła Podstawowa jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu sześcioletnim.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miejski w Czersku.
4. Szkoła jest jednostką budżetową gminy Czersk.
5. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorskie Kuratorium Oświaty.
6. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
7. Szkoła posiada:
a) pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
b) stempel prostokątny z adresem szkoły.
8. Szkoła może posiadać imię, hymn, sztandar i własny ceremoniał. Imię nadaje szkole organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Hymn, sztandar i ceremoniał szkolny uchwala Rada Pedagogiczna.
9. Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty wydawane są w szkole na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
10. W Szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
11. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
12. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
13. Szkoła Podstawowa w Krzyżu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czersku przyjmuje dzieci z obwodu następujących wsi: Bielawy, Kłodnia, Kwieki, Krzyż, Nieżurawa, Płucno, Sienica, Stodółki.
Rozdział II: CELE I ZADANIA SZKOŁY.

§ 2
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Szkoła realizuje cele i zadania określone w powyższych aktach wykonawczych oraz uwzględniające:
a) program wychowawczy szkoły stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu,
b) program profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego statutu.
2. Szkoła umożliwia:
a) realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie,
b) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
c) rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych,
d) uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków edukacyjnych,
e) uczniom z grup dyspanseryjnych w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
f) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury,
g) uczestniczenie w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci,
h) korzystanie z pomocy logopedy.
3. Szkoła realizuje:
a) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN,
b) szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły,
c) Szkolny System Oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu,
d) Szkolny Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną.
4. Szkoła może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.
5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
6. Sposoby realizacji zadań:
a) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania,
b) Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
c) nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych maja obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania,
d) nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów,
e) szkolne zespoły przedmiotowe mogę tworzyć wspólne zestawy programów nauczania,
f) nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze,
g) Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do Dyrektora Szkoły może złożyć:
1) uczeń, za zgodą rodziców,
2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
h) Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu wycieczek szkolnych,
2) podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;
3) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu;
4) nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają nieprzerwanie opiekę nad uczniami swojego oddziału
podczas ich planowego pobytu w Szkole;
5) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.
i) Uczniowie klas IV-VI działając w ramach Samorządu Uczniowskiego pomagają w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez dla klas I-III. Wszystkich uczniów klas IV – VI, oraz wszystkich pracowników szkoły zobowiązuje się do zwracania szczególnej uwagi i otaczania opieką w każdej sytuacji i o każdej porze najmłodszych uczniów, zwłaszcza z klas pierwszych.
j) Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach.
k) Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły wraz z Radą Rodziców - na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność. Takim uczniom szkoła udziela następujących form opieki i pomocy:
· bezpłatne dożywianie w stołówce szkolnej na podstawie listy uczniów wydanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
· system zapomóg i stypendiów w miarę posiadanych funduszy,
· wypożyczanie podręczników podręczników biblioteki szkolnej,
· objęcie opieką świetlicy szkolnej,
· pomoc w zakupie odzieży i pomocy szkolnych,
· uczestnictwo w wycieczkach i imprezach kulturalnych i sportowych,
· zorganizowanie pomocy materialnej w miarę pozyskiwanych środków.
W celu realizacji pomocy i opieki szkoła prowadzi współpracę z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i instytucją Caritas w Czersku oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami mającymi w statucie zapis niesienia pomocy dzieciom i młodzieży.
l) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
m) Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:
· realizuje zalecenia zawarte w diagnozie dokonanej na wniosek rodziców (opiekunów),
· prowadzi działalność informacyjną dla rodziców (opiekunów) opiekunów zakresie zakresie formach poradnictwa świadczonego przez wymienione poradnie i instytucje,
· organizuje spotkania psychologów, pedagogów z rodzicami na wniosek dyrektora i wychowawców klas.

Rozdział III: ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA.
§ 3
1. Organami Szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Szkoły,
d) Samorząd Uczniowski.
2. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:
a) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, tj. rocznego planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć,
b) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,
c) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,
d) kierowanie całokształtem działań szkoły, a w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju;
2) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim;
3) podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;
5) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry;
6) współdziałanie z Radą Szkoły i zapewnienie jej wpływu na działalność szkoły;
7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem;
8) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystania;
10) sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez szkołę działalnością kursową oraz działalnością opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez inne podmioty prawne;
11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
3. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły;
b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy;
d) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
e) reprezentowania szkoły na zewnątrz;
f) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania;
g) skreślenia ucznia z listy uczniów;
h) przenoszenia ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
i) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;
b) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;
d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły;
e) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej godnie z odrębnymi przepisami;
f) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokojach nauczycielskich bądź w razie potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
6. Zasady działania, organizacji i kompetencje Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 1, Rady Szkoły załącznik nr 2 i Samorządu Uczniowskiego załącznik nr 3.
7. Zasady współdziałania organów Szkoły:
a) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
b) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
c) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
d) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
e) Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
8. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole:
a) konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:
1) w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:
· wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie;
· Dyrektor Szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.
2) od orzeczenie Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.
3) odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

b) konflikty pomiędzy nauczycielami:
1) postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły,
2) w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę,
c) konflikty pomiędzy nauczycielami:
1) postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły,
2) w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę,
d) konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
e) konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły:
1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły,
2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.


Rozdział IV: ORGANIZACJA SZKOŁY.
§ 4

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. "Kalendarz nowego roku szkolnego" przygotowany przez Dyrektora Szkoły powinien być podany uczniom i rodzicom na początku nowego roku szkolnego w danym roku szkolnym i powinien zawierać terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej oraz terminy odwoływania się od ustalonych stopni i ocen, terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
§ 5
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania. Liczbę uczniów w oddziale niełączonym ustala Burmistrz.
5. W szkole ze względu na trudne warunki demograficzne dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.
6. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
§ 6
8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz uzgadniając terminy zajęć ruchowych uczniów z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie.
9. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły lub na prośbę rodziców spoza obwodu.
10. Zajęcia z języka obcego dla wszystkich oddziałów szkoły przydziela Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę:
1) możliwości kadrowe szkoły;
2) możliwości organizacyjne nauki w szkole.
11. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły. Wycieczki szkolne oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez, zatwierdzonych przez Radę Szkoły i stanowiących załączniki do niniejszego Statutu.
§ 8
12. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
13. Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie.
§ 9
14. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły, uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
15. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
16. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określając organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


Rozdział V: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.

§ 10
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.
2. Obowiązkiem nauczyciela jest:
a) Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki wg jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły.
b) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych.
c) Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego.
d) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.
e) Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów.
f) Rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy.
g) Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.
h) Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.
i) Poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym stopniu niedostatecznym nauczyciel przedmiotu obowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,
b) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
4. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.
5. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.
7. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
8. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu.
9. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowania szczegółowego programu pracy zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym programem.
§ 11
10. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
11. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągi całego etapu eduakcujnego.
12. Zadaniem wychowawcy jest:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
13. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 12:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego wymienionego w § 79, ust. 1, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie;
d) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
e) współpracuje z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
14. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pedagoga szkolnego, logopedy, pracowników Poradni Psychologicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.
15. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
a) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora Szkoły;
b) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;
c) w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi;
16. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.
17. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi-wychowawcy udziela opiekun stażu i dyrektor.


Rozdział VI: UCZNIOWIE SZKOŁY.

§ 12
1. Tworzenie oddziałów w naszej szkole odbywa się na podstawie zestawienia dzieci z obwodu, którym dysponuje Gmina – wydział meldunkowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych – Dziennik Ustaw Nr 97 pozycja 1054:
§ 3.
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.
2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
§ 4.
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę lub innej wchodzącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
§ 17.
1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
a) do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
c) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
§ 19.
1. Jeżeli w klasie, do której uczeń lub słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń (słuchacz) uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń (słuchacz) może:
1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.
2. Dla ucznia (słuchacza), który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
§ 20.
1. Dyrektor szkoły:
1) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej oraz do klas programowo wyższych.
2) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć.


§ 22.

1. Na prośbę rodziców przyjmowane są dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie podania:

/imię i nazwisko/........................................................ /ulica/..........................................................................
/kod pocztowy/................................./miejscowość/................................
/telefon/.....................................

P O D A N I E


Nazwisko i imię ucznia ......................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................
Imiona rodziców ...............................................................................................................
Miejsce zamieszkania ........................................................................................................
Miejsce zameldowania .......................................................................................................
Szkoła Podstawowa, do której dziecko powinno uczęszczać ..........................................................................................................................................
Uzasadnienie ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................
/podpis rodziców/

2. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
3. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły, prowadząc księgę ewidencji dzieci.
4. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów swojego obwodu udziela Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.
5. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
7. Uczeń ma prawo do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
f) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
g) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
h) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
i) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;
j) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;
k) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
l) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną;
m) reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
8. Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach;
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
c) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych;
d) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających (za powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary poczynając od nagany Dyrektora wzwyż);
e) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły, ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie sportowego) w podpisanym worku, pozostawionym w szatni;
f) przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania Szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
g) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw, (oczekuje na lekcje na na holu lub przed salą gimnastyczną; podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.
9. Uczeń może być nagradzany za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;
b) wybitne osiągnięcia;
c) pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
d) dzielność i odwagę.
10. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
a) pochwała wychowawcy w obecności klasy;
b) pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej;
c) nagrody książkowe;
d) dyplomy;
e) listy gratulacyjne dla rodziców;
f) wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt Szkole i rodzicom - wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza wpis Rada Pedagogiczna;
g) inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).
11. Uczeń może być ukarany:
a) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy;
b) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
c) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły;
d) naganą Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę. Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
f) przeniesieniem do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły zgłoszony do kuratora oświaty, gdy ten:
· umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
· dopuszcza się kradzieży,
· wchodzi w kolizję z prawem,
· demoralizuje innych uczniów,
· permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.
12. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.
13. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, rodziców (opiekunów) do dyrektora szkoły w terminie 2 dni.
14. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące) jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
15. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
16. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.
17. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole poprzez:
a) dyżury nauczycieli w czasie przed lekcjami w czasie przerw międzysekcyjnych i po zakończeniu zajęć,
b) organizowanie stałych i doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
c) zagospodarowanie czasu wolnego uczniów zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi w ramach posiadanych środków finansowych,
d) przestrzeganie zakazu przebywania osób obcych w budynkach szkolnych i na terenie przyszkolnym,
e) stały kontakt z opiekunami i rodzicami uczniów,
f) przekazywanie informacji o uczniach rażąco uchybiających postanowieniem statutu do Sądu dla Nieletnich i Sądu Rodzinnego.


Rozdział VII: TRADYCJA SZKOLNA.

§ 13
1. Jako tradycję szkolną przyjmuje się:
a) organizowanie Święta Szkoły na początku grudnia każdego roku szkolnego (na pamiątkę obchodów 100-lecia tradycji oświatowych w Krzyżu),
b) realizację ceremoniału szkolnego, według którego odbywają się uroczystości:
· rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
· pożegnania absolwentów,
· ślubowania uczniów klasy I,
· Dnia Edukacji Narodowej.Rozdział VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 14
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zawierającej nazwę szkoły.
2. Tablice i stemple zawierają nazwę szkoły.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 15
1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Wniosek o dokonanie zmiany organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która uchwala zmiany po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy szkoły.
2. Wymienione w Statucie załączniki są integralną częścią Statutu.
Dyrektor Szkoły
______________