Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.
 1. Do zadań Skarbnika należy:
  1) opracowywanie projektów:
  a) wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian,
  b) budżetu Gminy oraz jego zmian,
  2) sprawowanie nadzoru nad:
  a) realizacją budżetu Gminy,
  b) sprawozdawczością budżetową i finansową,
  c) przygotowaniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu i okresowych informacji z wykonania budżetu,
  d) gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
  3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  5) współpraca z bankami,
  6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.
 2. Skarbnik wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 3. Wykonując swoje zadania Skarbnik:
  1) sprawuje nadzór nad Wydziałem Finansowym,
  2) nadzoruje jednostki organizacyjne Gminy wykonujące zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1.