Gmina Czersk

Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych

Krzysztof Górski
inspektor ochrony danych
tel. (52) 395 4854
Pokój nr 57

Do zadań inspektora ochrony danych należy:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia (RODO), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia (RODO),
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (RODO) oraz - w stosownych przypadkach - prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
  6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia (RODO),
  7. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności,
  8. przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Urzędu i prowadzenia rejestru upoważnień,
  9. zapewnienie realizacji innych obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa.