Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

KOMPETENCJE BURMISTRZA CZERSKA

 

1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,

2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6) okresowe odbywanie narad z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi,

9) nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym oraz innych oświadczeń i informacji wymaganych odrębnymi przepisami od Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

2. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje sprawy z zakresu:
1) budżetu i finansów,
2) kontroli, w tym kontroli zarządczej,
3) audytu wewnętrznego,
4) zatrudnienia i kadr,
5) obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego,
6) ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
7) ładu i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
8) działalności gospodarczej,
9) kontaktów zagranicznych,
10) stanu cywilnego,
11) ewidencji ludności,
12) leśnictwa i ochrony środowiska,
13) gospodarki nieruchomościami,
14) realizacji inwestycji gminnych,
15) planowania przestrzennego,
16) dróg gminnych,
17) gospodarki komunalnej,

18) transportu i komunikacji,
19) gospodarki mieszkaniowej,
20) opieki nad miejscami pamięci narodowej i cmentarzami wojennymi,
21) gospodarki odpadami,
22) zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3027
Treść wprowadził(a): Damrat Małgorzata, 2018-11-19 15:23:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-19 15:20:29