Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk


STATUT OŚRODKA KULTURY W RYTLU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Ośrodek Kultury w Rytlu, zwany dalej „Ośrodkiem Kultury" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
3) niniejszego statutu.

§ 2
Ośrodek Kultury prowadzi działalność:
1) w siedzibie przy ul. Ks. Kowalkowskiego 11 w Rytlu,
2) w świetlicy w Zapędowie.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3
1. Do zakresu działania Ośrodka Kultury należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury (w tym kultury fizycznej i rekreacji), turystyki i czytelnictwa.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5) upowszechnianie i popularyzacja turystyki,
6) prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej,
7) zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,
8) współpraca z innymi instytucjami kultury w zakresie zaspokajania oświatowych, kulturalnych i turystycznych potrzeb społeczności lokalnej,
9) upowszechnianie i organizacja sportu środowiskowego oraz rekreacji ruchowej,
10) tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, w tym szczególnie udostępnianie sprzętu informatycznego i szerokopasmowego Internetu.
3. W celu wykonywania swoich statutowych zadań Ośrodek Kultury może zawierać porozumienia i umowy z innymi jednostkami organizacyjnymi.
4. Ośrodek Kultury współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Czersku - koordynatorem imprez o charakterze ogólnogminnym.

§ 4
1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka Kultury funkcjonuje punkt biblioteczny służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.
2. Do szczególnego zakresu działania punktu bibliotecznego należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania poza lokal biblioteki oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 5
1. Ośrodkiem Kultury zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Programowej.
3. Kierownika Ośrodka Kultury powołuje się w drodze konkursu na okres 5 lat.
4. Kierownik Ośrodka Kultury upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo - finansowym instytucji.

§ 6
1. Organem opiniodawczym i doradczym Kierownika Ośrodka Kultury jest Społeczna Rada Programowa, zwana dalej „Radą"
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) opiniowanie regulaminu organizacyjnego, planów finansowych oraz programów działania Ośrodka Kultury,
2) opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi rocznych sprawozdań z wykonania programu działania Ośrodka Kultury,
3) opiniowanie kandydata na stanowisko Kierownika Ośrodka Kultury.

§ 7
1. W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciele organizatora w liczbie nie przekraczającej 5 osób,
2) przedstawiciele innych instytucji kultury i organizacji związanych z działalnością Ośrodka Kultury, funkcjonujących na terenie gminy,
3) reprezentant użytkowników Ośrodka Kultury.
2. Szczegółowy tryb wyboru oraz zasady działania Rady określa regulamin przygotowywany i zatwierdzany przez Burmistrza.

§ 8
Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika po zasięgnięciu opinii Rady i Burmistrza.


ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FINANSE

§ 9
Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka Kultury sprawuje Gmina Czersk.

§ 10
1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Przy zbywaniu środków trwałych Ośrodek Kultury stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.), a w szczególności:
1) sprzedaje mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu,
2) zgłasza organizatorowi zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie Ośrodka Kultury zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do rzeczowego lub finansowego majątku trwałego, polegającej na:
a) wniesieniu do spółki lub fundacji,
b) dokonaniu darowizny,
c) nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.
3. Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów ust. 2 pkt 1 oraz czynności prawne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonane pomimo braku zgody organizatora, są nieważne.
4. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka Kultury stanowi roczny plan działalności wraz z planem rzeczowo - finansowym, zatwierdzony przez kierownika Ośrodka Kultury z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zatwierdza Burmistrz.
6. Ośrodek Kultury składa organizatorowi oraz Burmistrzowi sprawozdanie każdorazowo na żądanie, w tym zgodne z programem badań statystycznych.
7. Główny księgowy Ośrodka Kultury dokonuje kontrasygnat na umowach i zobowiązaniach do wysokości środków zatwierdzonych w planach rzeczowo - finansowych.

§ 11
Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z:
1) wpływów z prowadzonej działalności;
2) dotacji z budżetu organizatora;
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
4) innych źródeł.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
Zmiana statutu następuje w trybie jego zatwierdzenia.

§ 13
Połączenie, podział i likwidacja Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czersku.

§ 14
Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

Ośrodek Kultury
w Rytlu
woj. pomorskie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2291
Treść wprowadził(a): Bernady Katarzyna , 2009-04-22 14:11:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-02-09 09:45:56