Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk


STATUT SZKOŁY
NAZWA SZKOŁY

§ 1. 1. Publiczna Szkoła Podstawowa .
2. Siedziba szkoły : Gotelp .
§ 2. 1. Organem prowadzącym szkoły jest Rada Miejska w Czersku . Szkoła jest
jednostką budżetową Gminy .
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium
Oświaty w Gdańsku – Delegatura w Starogardzie Gdańskim .
3. Do szkoły dochodzą lub dojeżdżają dzieci z okolicznych wsi : Kamionka , Nowa
Juńcza , Nowe Prusy , Odry , Przyjaźnia , Pustki , Stara Juńcza , Uroża , Wojtal.
4. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.
5. Szkoła prowadzi świetlicę dla dzieci dojeżdżających w kierunkach : Odry i
Kamionka i Pustki .

CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 2.7. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz uwzględniające własny program
wychowawczy , a w szczególności :
1. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej .
2. Realizuje programy nauczania , które zawierają podstawę programową
kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów , objętych ramowym
planem nauczania .
3. Umożliwia absolwentom dokonania wyboru dalszego kształcenia w gimnazjum .
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie i programie wychowawczym szkoły stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów .
5. Sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami szkoły .
6. Kształtuje postawy patriotyczne i humanistyczne .
§ 2. 8. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie poprzez :
1. Zapewnienie wszystkim uczniom udziału w zajęciach edukacyjnych .
2. Umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej .
3. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez wychowawców, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną .
4. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i opóźnionymi w nauce w zespołach dydaktyczno - wyrównawczych i logopedii , gimnastyce korekcyjno- - kompensacyjnej .
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów w zajęciach pozalekcyjnych , kołach przedmiotowych i zainteresowań .
6. Umożliwienie realizowania innowacyjnych i indywidualnych programów nauczania, a także ukończenia szkoły w skróconym czasie .
7. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego .
§ 2. 9. Szkoła zapewnia opiekę uczniom przebywającym na jej terenie podczas
realizowania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
Opieka ta odbywa się zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, które obowiązują w
szkołach.
1. W wypadku odwołania zajęć uczniowie i rodzice klas I - III są informowani o
tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawców klas poprzez
wpis w dzienniczku ucznia, a uczniowie klas IV - VI - poprzez wywieszenie
informacji na tablicy ogłoszeń.
2. W czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele,
zgodnie z planem dyżurów opracowanym przez dyrekcję szkoły.
3. Uczniowie dojeżdżający przed i po lekcjach mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej.
4. Szkoła zapewnia dowóz do szkoły i ze szkoły gminnym środkiem transportu, jeżeli odległość z domu do szkoły przekracza 3 km - w wypadku dzieci klas
I - III lub 4 km - w wypadku dzieci z klas IV - VI .
Opiekunowie świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom dojeżdżającym bezpieczny
odjazd ze szkoły do domu .
5. Uczniowie nie biorący udziału w zajęciach edukacyjnych (religia, wychowanie
do życia w rodzinie) w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub
bibliotece pod opieką nauczycieli. W wypadku, gdy jest to pierwsza lub
ostatnia lekcja , uczniowie są zwalniani do domu.
6. W czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami
organizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej w/s ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
w szkołach i placówkach publicznych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających , kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
7. Uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i funkcjonalnymi udziela się pomocy
poprzez :
• współpracę higienistki , wychowawców i rodziców ,
• włączenie dziecka do zajęć zespołu logopedycznego , gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej ,
8. W szczególnie trudnych przypadkach losowych szkoła organizuje pomoc
materialną lub opiekuńczą .
§ 2. 10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół , którego
zadaniami są:
a) ustalenie zestawu programów nauczania w danym oddziale ,
b) korelacja i koordynacja w czasie nauczanych treści programowych ,
c) modyfikacja zestawu programów nauczania ,
d) wprowadzenie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych ,
e) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania .
§ 2. 11. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania dla klas I-III
i klas IV - VI, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
§ 2. 12. Szkoła wspiera pedagogów w działaniach innowacyjnych , eksperymentalnych,
jeżeli jest to zgodne z zasadami współczesnej pedagogiki i statutem szkoły.
§ 2. 13. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów w miarę posiadanych
środków finansowych , uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby
rozwojowe.
§ 2. 14. W celu udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną . Z wnioskiem o
udzielenie takiej pomocy może zwrócić się rodzic ( prawny opiekun ) ,
wychowawca lub inny nauczyciel poprzez dyrektora szkoły .
§ 2. 15. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania , wychowania , opieki i
profilaktyki poprzez :
a) opiniowanie i konsultację podstawowych dokumentów regulujących funkcjonowanie szkoły , tj. statutu szkoły , wewnątrzszkolnego systemu oceniania , szkolnego zestawu programów nauczania , programu wychowawczego szkoły ,
b) pełną informację przekazywaną rodzicom o postępach w nauce , zachowaniu ich dzieci - przez wpisy w dzienniczkach ucznia , kontakty indywidualne i wywiadówki ,
c) współpracę z Radą Rodziców .
§ 2. 16. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu
opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego .

KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
§ 3. 1. Podstawowymi organami szkoły są :
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski .
§ 3. 2. Zasady współdziałania powyższych organów umożliwiają swobodę działania i
podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o
systemie oświaty i statusu szkoły .
§ 3. 3. Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie :
a) planowania rozwoju szkoły ,
b) opracowania organizacji placówki ,
c) rozwiązywania sytuacji konfliktowych ,
d) organizacji imprez , uroczystości itp.
e) opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły .
§ 3. 4. Bieżące kontakty między organami szkoły odbywają się za pośrednictwem
dyrektora szkoły . Wszelkie sprawy sporne mogące powstać pomiędzy organami
szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły poprzez wspólne posiedzenia zainteresowanych organów .
§ 3. 5. Kompetencje dyrektora szkoły :
a) współpracuje z Radą Rodziców , Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim ,
b) współdziała z Zarządem Miejskim w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. , o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
c) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników szkoły nie będących nauczycielami,
d) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji ,
f) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
g) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz organizuje opiekę nad uczniami,
h) wykonuje inne zadania oraz posiada uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych m.in. z zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole , kodeksu pracy , ustawy „ Karta Nauczyciela ”.
§ 3. 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
a) Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny szkoły ma decydujący wpływ na realizację jej zadań statutowych w zakresie kształcenia , wychowania i opieki ,
b) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,
c) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
d) Rada Pedagogiczna zatwierdza plany pracy szkoły , wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów,
e) opiniuje organizację pracy szkoły , plan finansowy szkoły , wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień , przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych ,
f) przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian ,
g) Rada Pedagogiczna działa zgodnie ze swoim regulaminem uchwalonym dnia 17 grudnia 1992 r.( z późniejszymi zmianami ) stanowiącym załącznik nr 2 do statutu .
§ 3. 7. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów , wybranych spośród
przedstawicieli wszystkich klas.
§ 3. 8. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły .
§ 3. 9. Rada Rodziców w celu wspierania swej działalności statutowej gromadzi środki
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
§ 3. 10. Rada Rodziców działa zgodnie z regulaminem uchwalonym dnia 16 grudnia
1992r. i stanowiącym załącznik nr 3 do statutu.
§ 3. 11. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły .
§ 3. 12. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego, zwanego dalej samorządem :
Samorząd może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
 prawo do zapoznania się z programem nauczania , z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami ,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ,
 prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiającym zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb ,
 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej ,
 prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu .
§ 3. 13. Samorząd działa na podstawie własnego regulaminu przyjętego dnia 9 listopada
1992 roku i stanowiącego załącznik nr 4 do statutu .

ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 4. 1. Praca szkoły przebiega zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji roku szkolnego , które określają terminy rozpoczęcia i
zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych , przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich .
Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy . Pierwszy rozpoczyna się z
początkiem roku szkolnego , a kończy w styczniu , przed feriami zimowymi .
Drugi okres rozpoczyna się w lutym , po feriach zimowych i kończy w czerwcu ,
w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych .
§ 4. 2. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe , nadobowiązkowe dla uczniów
uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby rozwojowe . Liczba i rodzaj zajęć
określane są corocznie w planie organizacyjnym szkoły , a ich organizacja
uzależniona jest od środków finansowych posiadanych przez szkołę .
§ 4. 3. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie .
§ 4. 4. Rodzice ( prawni opiekunowie ) oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w
sprawach wychowania i kształcenia dzieci . Rodzice mają prawo do :
1. zapoznania się z planami i zadaniami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły i klasy,
2. zaznajomienia się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zasadami promocji i klasyfikowania uczniów ,
3. uzyskania pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ,
4. porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swych dzieci ,
5. przekazywania swoich uwag i opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny ,
6. spotkań z wychowawcami i nauczycielami .
§ 5
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów ,
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się
wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów nauczania dla danej klasy , dopuszczonych do
użytku szkolnego .
2. Liczbę uczniów w oddziale wraz z decyzją dotyczącą funkcjonowania oddziału
samodzielnego na dany rok szkolny ustala i podejmuje organ prowadzący .
3. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program
wychowania przedszkolnego .
4. Koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne nadobowiązkowe są
prowadzone po lub przed zajęciami lekcyjnymi . Liczba uczniów w :
a) kołach zainteresowań - od 12 uczniów
b) w grupie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej - od 2 do 6 uczniów
c) w grupie logopedycznej - od 2 do 4 uczniów .
§ 6.
1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języka obcego oraz na zajęciach, w których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń .
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów , a w innych wypadkach , w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów .
3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów i mniej niż 30 uczniów w oddziale podziału na grupy na zajęciach o których mowa w pkt. 2 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę .
4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach V - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 uczniów wzwyż , oddzielnie z chłopcami i dziewczętami . Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych .

§ 7.
1. Godzina lekcyjna w klasach I – VI trwa 45 minut .
2. Czas trwania zajęć zintegrowanych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie zajęć , zgodnym z ramowym planem nauczania .
3. Podstawową formą pracy w klasach IV - VI są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym .

§ 8.
1. Dla uczniów którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na organizację
dojazdów szkoła organizuje świetlicę .
2. Pracę świetlicy organizują wychowawcy świetlicy powoływani przez dyrektora
szkoły .
3. Wszystkie zajęcia w świetlicy winny być dokumentowane w dzienniku zajęć
świetlicy .
4. Wychowawcy świetlicy organizują dla uczniów zajęcia sportowo - rekreacyjne, dydaktyczne , pomagają w przygotowaniu się do lekcji i wykonywaniu zadań domowych , koordynują dowożenie ( odjazdy dzieci ze szkoły ) , współpracują z wychowawcami oraz z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
5. Czas pracy świetlicy : codziennie w godz. 6.50 – 7.40 i 1215 – 1440 oraz dodatkowo w miarę potrzeb według planu lekcji .
§ 9.
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią , dostępna w
wyznaczonych godzinach dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły .Z
biblioteki mogą też korzystać rodzice uczniów , inni pracownicy szkoły oraz
uczniowie z terenu miasta i gminy Czersk ( głównie absolwenci szkoły ) .
2. Funkcje biblioteki :
a) biblioteka służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczyciela ,
b) biblioteka jest pracownią dydaktyczną , w której zajęcia prowadzi nauczyciel - bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów ,
3. Zadania nauczyciela bibliotekarza :
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów ,
b) udostępnianie zbiorów czytelnikom,
c) prowadzenie poradnictwa czytelniczego ,
d) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w wymiarze 2
godzin lekcyjnych dla każdego oddziału ,
e) prowadzenie dokumentacji biblioteki ,
f) sporządzanie zestawień wyników czytelnictwa ,
g) współpraca z nauczycielami i wychowawcami .
4. Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach ustalonych przez nauczyciela -
bibliotekarza . Godziny pracy ustala się na każdy rok szkolny po ustaleniu
planu lekcji oraz według zasady 1 godzina na 10 uczniów .
§ 10.
1. Szkoła prowadzi kuchnię ze stołówką szkolną w celu dożywiania uczniów .
2. Organizacją dożywiania w szkole zajmuje się dyrektor szkoły i referentka ,
która pełni rolę intendentki oraz wychowawcy klas .
3.Fundusze na dożywianie szkoła uzyskuje z indywidualnych wpłat rodziców,
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , ewentualnie od
darczyńców.
4.Stawkę żywieniową ustalają co roku osoby wymienione w pkt. 2 . Uczniowie
ponoszą koszty artykułów spożywczych zużytych do przyrządzania posiłków ,a pozostałe osoby korzystające z dożywiania - pełne koszty ( z wyjątkiem n-la dyżurującego w czasie obiadu ) .
§ 11.
1. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora
szkoły , z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania , o którym mowa w
przepisach w sprawie ramowych planach nauczania - do dnia 30 kwietnia
każdego roku . Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący
szkołę - do dnia 20 maja danego roku .
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły ,
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze , liczbę godzin zajęć
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę .
§ 12. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły , z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy , ustala tygodniowy
rozkład zajęć określając stałe , obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia
edukacyjne .

§ 13.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania osób wymienionych w pkt.1 reguluje ustawa - Karta
Nauczyciela i Kodeks Pracy .
3. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem pracownika do pracy zapoznaje go z
obowiązkami i przepisami BHP obowiązującymi w szkole .
§ 14. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą i jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów .
§ 15.
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca .
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest ,
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego .
3. Formy spełniania zadań nauczyciela - wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów , ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły .
4. Wychowawca spełnia swoje zadania poprzez :
a) indywidualną pracę z uczniem w szkole ,
b) działania wychowawcze na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy w klasach IV - VI ,
c) kontakty i współpracę z innymi nauczycielami i rodzicami ,
d) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w klasie i w szkole ,
e) organizację wypoczynku i pracę z zespołem klasowym ( imprezy klasowe , wyjazdy do kina , sprzątanie rejonów ) ,
f) zapoznanie się z sytuacją rodzinną i materialną wychowanka .
5. Zebrania z rodzicami powinny odbywać się co najmniej 3 razy w roku
szkolnym .
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest do udzielania ( prawnym opiekunom )
informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci7. ZADANIA NAUCZYCIELI :
a) organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego , w tym obiektywnego oceniania i sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów ,
b) pełna odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo uczniów ,
c) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny ,
d) udzielanie uczniom pełnej pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ,
e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i rozwijanie ich zdolności ,
f) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych podnoszenia wiedzy merytorycznej ,
g) pełna efektywna i współpraca z innymi nauczycielami i rodzicami ,
h) stwarzanie warunków wspomagających rozwój ucznia , proces jego uczenia się i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie ,
i) wspomaganie zespołowych działań uczniów ,
j) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka , a szczególnie tych potrzebujących i oczekujących takiej opieki .
§ 16.
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Gotelpiu ustalonym uchwałą Rady Miejskiej w Czersku . Za zgodą dyrektora szkoły do szkoły mogą uczęszczać uczniowie spoza obwodu .
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia przez nie 18 lat . Na prośbę rodziców o po pozytywnym orzeczeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dziecko może rozpocząć naukę od 6 roku życia.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 17. 3. Uczeń ma prawo do :
a) rozwijania w szkole w jak najpełniejszym zakresie osobowości , talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych ,
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy ,
c) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa , ochrony przed wszelkimi formami fizycznej lub psychicznej przemocy ,
d) poszanowania godności własnej ,
e) tolerancji w zakresie wyrażania własnych myśli oraz spraw religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób ,
f) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym ,
g) jawnej i prowadzonej na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów ,
h) zapoznania się z obowiązującymi w szkole regulaminami i przepisami , zwłaszcza z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania i regulaminem oceny z zachowania ,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego ,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu szkolnego ,środków dydaktycznych , biblioteki itp.
k) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i możliwość zrzeszania się w organizacjach działających w szkole ,
l) reprezentowania szkoły w konkursach , przeglądach , zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami ,
ł) korzystania z pomocy materialnej i stypendialnej zgodnie z odrębnymi
przepisami ,
m) wypoczynku sobotnio - niedzielnego , feryjnego i w dniach świątecznych , na które nie zadaje się prac domowych
n) wydawania opinii o pracy nauczycieli poprzez przedstawicieli samorządu uczniowskiego ,
§ 17. 4. Uczeń ma obowiązek :
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych , zdobywać wiedzę i umiejętności ,
b) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli , kolegów i innych pracowników szkoły ,
c) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów ,
d) dbania o ład i porządek w szkole ,
e) zachowywać się właściwie w czasie przerw , podporządkowywać się poleceniom nauczycieli dyżurujących ,
f) właściwie korzystać z urządzeń sanitarnych i wieszaków na korytarzach szkolnych ,
g) brania udziału w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska ,
h) informowania nauczyciela o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia i życia uczniów .
§ 17. 5. Wobec ucznia mogą być stosowane nagrody i kary .
§ 17. 6. Uczeń otrzymuje nagrody za :
a) wysokie osiągnięcia w nauce ,
b) reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach ,
c) dzielność i odwagę ,
d) pracę wykonywaną na rzecz szkoły i środowiska .
§ 17. 7. Przewiduje się następujące nagrody :
a) wpis do kroniki szkolnej ,
b) list pochwalny do rodziców ,
c) dyplom ,
d) wyróżnienie na apelu szkolnym ,
e) nagroda rzeczowa .
§ 17. 8. Za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów
przewiduje się następujące kary :
a) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy ,
b) nagana na apelu szkolnym udzielana przez dyrektora szkoły ,
c) zakaz wstępu na imprezy szkolne ,
d) zakaz udziału w wycieczce klasowej , szkolnej ,
e) przeniesienie ucznia do innej szkoły ,
f) wykonanie prac na rzecz szkoły , klasy .
§ 17. 9. W wypadku spowodowania swym działaniem strat materialnych , oprócz
kary dyscyplinarnej , uczeń zobowiązany jest , za sprawą rodziców , do
naprawienia wyrządzonej szkody .
§ 17.10. O nagrodzie lub karze szkoła zobowiązana jest poinformować rodziców
( opiekunów ) ucznia .
§ 17.11. Uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary poprzez dyrektora szkoły
do Rzecznika Praw Ucznia przy Pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty ukarania .
§ 17.12. Kara nie może naruszać nietykalności cielesnej ucznia i jego godności
osobistej.
§ 17.13. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły w wypadku przejawów drastycznego chuligaństwa lub wandalizmu .
§ 17.14. Szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo , ochronę przed przemocą i
wszystkimi przejawami patologii społecznej . W wypadku zagrożeń dopuszcza
się możliwość wprowadzenia na teren szkoły patroli policyjnych lub innych
służb porządkowych .
§ 18.
1. Szkoła posługuje się pieczęcią okrągłą o treści :
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTELPIU
4. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści :
SZKOŁA PODSTAWOWA
89-651 GOTELP
TEL. (0-52) 39 86123
§ 19. Szkoła posiada godło i ceremoniał szkolny .
§ 20 .
1. Szkoła prowadzi przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi
przepisami .
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy .Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1429
Treść wprowadził(a): Linda Maria, 2003-06-26 13:45:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-06-26 13:44:17