Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

STATUT OŚRODKA KULTURY W CZERSKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Ośrodek Kultury w Czersku, zwany dalej „Ośrodkiem Kulturyâ€? działa na podstawie:
1)ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
2)ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
3)niniejszego statutu.

§ 2
Ośrodek Kultury prowadzi działalność:
1)w siedzibie przy ul. Szkolnej 11 w Czersku,
2)w Bibliotece Publicznej w Czersku.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3
1.Do zakresu działania Ośrodka Kultury należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury
(w tym kultury fizycznej i rekreacji), turystyki i czytelnictwa.
2.Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1)edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2)tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3)tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4)rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5)upowszechnianie i popularyzacja turystyki,
6)prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej,
7)prowadzenie kina „Palladiumâ€? oraz popularyzowanie wiedzy o sztuce filmowej,
8)zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,
9)współpraca z innymi instytucjami kultury w zakresie zaspokajania oświatowych, kulturalnych i turystycznych potrzeb społeczności lokalnej,
10)organizowanie i koordynacja imprez z zakresu kultury fizycznej,
11)tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, w tym szczególnie udostępnianie sprzętu informatycznego i szerokopasmowego Internetu.
3.W celu wykonywania swoich statutowych zadań Ośrodek Kultury może zawierać porozumienia i umowy z innymi jednostkami organizacyjnymi.
4.Ośrodek Kultury współpracuje z ośrodkami kultury w Rytlu i Łęgu oraz innymi instytucjami kultury w zakresie organizowania imprez o charakterze ogólnogminnym.

§ 4
1.W strukturze organizacyjnej Ośrodka Kultury funkcjonuje Biblioteka Publiczna służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.
2.Do szczególnego zakresu działania Biblioteki Publicznej należy:
1)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2)udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania poza lokal biblioteki oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
3)prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 5
1.Ośrodkiem Kultury zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2.Kierownika Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Programowej.
3.Kierownika Ośrodka Kultury powołuje się w drodze konkursu na okres 5 lat.
4.Kierownik Ośrodka Kultury upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo – finansowym instytucji.

§ 6
1.Organem opiniodawczym i doradczym Kierownika Ośrodka Kultury jest Społeczna Rada Programowa, zwana dalej „Radąâ€?
2.Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1)opiniowanie regulaminu organizacyjnego, planów finansowych oraz programów działania Ośrodka Kultury,
2)opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi rocznych sprawozdań z wykonania programu działania Ośrodka Kultury,
3)opiniowanie kandydata na stanowisko Kierownika Ośrodka Kultury.

§ 7
1.W skład Rady wchodzą:
1)przedstawiciele organizatora w liczbie nie przekraczającej 5 osób,
2)przedstawiciele innych instytucji kultury i organizacji związanych z działalnością Ośrodka Kultury, funkcjonujących na terenie gminy,
3)reprezentant użytkowników Ośrodka Kultury.
2.Szczegółowy tryb wyboru oraz zasady działania Rady określa regulamin przygotowywany i zatwierdzany przez Burmistrza.

§ 8
Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika po zasięgnięciu opinii Rady i Burmistrza.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FINANSE
§ 9
Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka Kultury sprawuje Gmina Czersk.

§ 10
1.Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.Przy zbywaniu środków trwałych Ośrodek Kultury stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 981 z późn. zm.), a w szczególności:
1)sprzedaje mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu,
2)zgłasza organizatorowi zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie Ośrodka Kultury zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do rzeczowego lub finansowego majątku trwałego, polegającej na:
a)wniesieniu do spółki lub fundacji,
b)dokonaniu darowizny,
c)nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.
3.Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów ust. 2 pkt 1 oraz czynności prawne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonane pomimo braku zgody organizatora, są nieważne.
4.Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka Kultury stanowi roczny plan działalności wraz z planem rzeczowo - finansowym, zatwierdzony przez kierownika Ośrodka Kultury
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
5.Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zatwierdza Burmistrz.
6.Ośrodek Kultury składa organizatorowi oraz Burmistrzowi sprawozdanie każdorazowo na żądanie, w tym zgodne z programem badań statystycznych.
7.Główny księgowy Ośrodka Kultury dokonuje kontrasygnat na umowach i zobowiązaniach do wysokości środków zatwierdzonych w planach rzeczowo – finansowych.

§ 11
Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z:
1) wpływów z prowadzonej działalności;
2) dotacji z budżetu organizatora;
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
4) innych źródeł.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 12
Zmiana statutu następuje w trybie jego zatwierdzenia.

§ 13
Połączenie, podział i likwidacja Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czersku.

§ 14
Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

Ośrodek Kultury
w Czersku
woj. pomorskie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1942
Treść wprowadził(a): Bernady Katarzyna , 2009-04-22 14:09:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-02-02 20:26:00