Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina CzerskSTATUT SZKOŁY

Nazwa szkoły

§ 1
§1.1. Publiczna Szkoła Podstawowa
1.2. Numer porządkowy szkoły - nr 1
1.3. Imię szkoły - im. Janusza Korczaka - od 8 listopada 1991 r.
1.4 Siedziba szkoły : Czersk, ul. Dworcowa 8

§ 2
§ 2.1. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Czersk. Szkoła jest jednostką budżetową gminy.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
3. Szkoła prowadzi filię w miejscowościach Łubna i Malachin z klasami 0 - III.
Nazwy szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
Filia Łubna
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
Filia Malachin
4. Do szkoły dojeżdżają dzieci z okolicznych wsi ; Mokre, Ustronie, Kurcze, Dąbki, Malachin, Bielawy, Ostrowite, Mosna, Złotowo, Struga, Łukowo, Będźmierowice, Łubna, Bagna, Klaskawa, Koszary.
5. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.
6. Szkoła prowadzi świetlicę z dożywianiem.Cele i zadania szkoły


§ 2.7. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Szkoła realizuje te cele i zadania uwzględniając własne programy: wychowawczy i profilaktyki placówki, a w szczególności:
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
2) Realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania.
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie i programach wychowawczym i profilaktyki szkoły, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
4) Sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
5) Kształtuje postawy patriotyczne i humanistyczne, propaguje postać patrona szkoły - Janusza Korczaka.

§ 2.8.Szkoła realizuje zadania określone w ustawie poprzez:
1) Zapewnienie wszystkim uczniom udziału w zajęciach edukacyjnych.
2) Umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej.
3) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez wychowawców, pedagoga szkolnego i poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4) Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i opóźnionymi w nauce w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedycznym..
5) Przydzielenie, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowych godzin na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego z uczniami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

6) Rozwijanie zainteresowań uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych i zainteresowań, a także współdziałanie w tym zakresie z ośrodkami kultury, stowarzyszeniami i innymi szkołami.
7) Umożliwienie realizowania innowacyjnych oraz indywidualnych programów i toków nauczania, a także ukończenia szkoły w skróconym czasie.
8) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego, z organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi, parafią oraz policją.
§ 2.9. Szkoła zapewnia opiekę uczniom przebywającym na jej terenie podczas realizowania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Opieka ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi w szkołach przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
1) W wypadku odwołania zajęć, uczniowie i rodzice klas I -III są informowani o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawców klas poprzez wpis w dzienniczku ucznia, a uczniowie klas starszych - poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.
2) W czasie przerw pomiędzy lekcjami opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, zgodnie z planem dyżurów opracowanym przez dyrekcję szkoły.
3) Uczniowie dojeżdżający i miejscowi przebywający w szkole przed lekcjami lub po lekcjach mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
4) Szkoła zapewnia dowóz do szkoły własnymi lub publicznymi środkami transportu uczniom, których odległość z domu do szkoły przekracza 3 km - w wypadku dzieci z klas I - IV lub 4 km - w wypadku dzieci z klas V - VI. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom dojeżdżającym bezpieczny odjazd ze szkoły do domu.
5) Uczniowie nieuczęszczający na dobrowolne zajęcia edukacyjne ( religia, wychowanie do życia w rodzinie) w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub czytelni pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły. W wypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci są zwalniani do domu.
6) W czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami organizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających i kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
7) Uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i funkcjonalnymi udziela się pomocy poprzez :
- okresowe badania lekarskie
- współpracę lekarza, higienistki, wychowawców, pedagoga i rodziców
- włączanie dziecka do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej lub zespołu logopedycznego
8) W szczególnie trudnych przypadkach losowych szkoła organizuje pomoc materialną i opiekuńczą.
§ 2.10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniami są :
a) ustalenie zestawu programów nauczania w danym oddziale
b) korelacja i koordynacja w czasie nauczanych treści programowych
c) modyfikacja zestawu programów nauczania
d) wprowadzanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych
e) współpraca z innymi zespołami
f) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania.
§2.11. Stosownie do potrzeb nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne problemowo-zadaniowe. Pracą zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.
§ 2.12. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, różny dla klas I-III i IV - VI, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
§2.13. Szkoła wspiera pedagogów w działaniach innowacyjnych i eksperymentalnych, jeżeli zabiegi te są zgodne z zasadami współczesnej pedagogiki i statutem szkoły.
§2.14. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów w miarę posiadanych środków finansowych, uwzględniając zainteresowania uczniów i ich potrzeby rozwojowe.
§2.15. W celu udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła współpracuje z odpowiednimi poradniami. Z wnioskiem o udzielenie takiej pomocy może zwrócić się rodzic,prawny opiekun, wychowawca lub inny nauczyciel poprzez pedagoga szkolnego, który odpowiada za te kontakty.
§2.16. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki poprzez :
a) opiniowanie i konsultację podstawowych dokumentów regulujących funkcjonowanie szkoły, tj. statutu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
b) pełną informację przekazywaną rodzicom lub prawnym opiekunom o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci - przez wpisy w dzienniczku ucznia, kontakty indywidualne i wywiadówki.
c) współpracę z radą rodziców.
§2.17. Programy: wychowawczy i profilaktyki szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Kompetencje organów szkoły.

§ 3
§3.1. Podstawowymi organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły
2) rada pedagogiczna
3) samorząd uczniowski
4) rada szkoły
5) rada rodziców
2. Organy szkoły mają swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty oraz wewnętrznymi regulaminami.
3. Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie :
a) planowania rozwoju szkoły
b) opracowania organizacji placówki
c) rozwiązywania sytuacji konfliktowych
d) organizacji imprez, uroczystości i in.
e) opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły.
4. Bieżące kontakty między organami szkoły odbywają się za pośrednictwem dyrektora szkoły lub osoby specjalnie do tego powołanej.
4a. W wypadku spraw, których zakres wykracza poza kompetencje danego organu lub gdy sprawy obejmują kompetencje kilku organów szkoły, wtedy zagadnienia te powinny być omawiane z udziałem reprezentantów zainteresowanych organów szkoły lub na wspólnych posiedzeniach tych organów.
4b. Wszelkie sprawy sporne mogące powstać pomiędzy organami szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły poprzez:
- organizację wspólnych posiedzeń zainteresowanych organów szkoły;
- przygotowanie przy pomocy radcy prawnego interpretacji prawnej spornego tematu;
- proponowanie rozwiązań kompromisowych.
5. Kompetencje dyrektora szkoły :
a) dyrektor szkoły w wykonywaniu swych obowiązków współpracuje z radą szkoły, radą rodziców, radą pedagogiczną , samorządem uczniowskim;
b) dyrektor szkoły współdziała z Zarządem Miasta w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami;
c) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników;
d) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz ;
e) realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady szkoły i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
h) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz organizuje opiekę nad uczniami;
i)posiada uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych, m.in. z zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, kodeksu pracy, ustawy „Karta Nauczyciela” i in. oraz wykonuje inne zadania określone w tych przepisach, którymi są, m.in.:
1.sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju;
2.współdziałanie z Samorządem Uczniowskim;
3.podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego;
4.zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;
5.pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry;
6.współdziałanie z Radą Szkoły i zapewnienie jej wpływu na działalność szkoły;
7.realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem;
8.przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
9.dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystania;
10.sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez szkołę działalnością kursową oraz działalnością opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez inne podmioty prawne;

6. Kompetencje rady pedagogicznej.
a) Rada pedagogiczna jako organ kolegialny szkoły ma decydujący wpływ na realizację jej zadań statutowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;
b) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;
c) w zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;
d) rada pedagogiczna zatwierdza plany pracy szkoły, wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów;
e) rada pedagogiczna ustala organizację doskonalenia zawodowego;
f) rada pedagogiczna opiniuje: organizację pracy szkoły, plan finansowy szkoły, wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, przydział nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych;
g) rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły;
h) rada pedagogiczna działa zgodnie ze swoim regulaminem uchwalonym dnia 24.11.1992r. (z późniejszymi zmianami)stanowiącym załącznik nr 2 do statutu.7. Kompetencje rady szkoły:
a) rada szkoły uchwala statut szkoły;
b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły;
c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;
d) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej.
8. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie ( po trzech członków);
a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
b) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
9. Wyboru członków do rady szkoły dokonują poszczególne organy szkoły, tj. rada pedagogiczna, rada szkoły i rada samorządu uczniowskiego zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regulaminami i delegują wybranych przedstawicieli do pracy w radzie szkoły.
10. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności i wybiera swego przewodniczącego. Zebrania rady są protokółowane. Regulamin rady szkoły stanowi załącznik nr 3 statutu.
11. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów, wybranych spośród przedstawicieli wszystkich klas.
12. Rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
13. Rada rodziców w celu wspierania swej działalności statutowej gromadzi środki z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
14. Rada rodziców działa zgodnie z regulaminem uchwalonym dnia 16.12.1992r. i stanowiącym załącznik nr 4 do statutu.
15. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
16. Kompetencje samorządu uczniowskiego, zwanego dalej samorządem:
a) samorząd może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
I - prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
II - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
III - prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającym zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb;
IV - prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz prowadzenia szkolnego radiowęzła;
V - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
VI - prawo wyboru nauczyciela, będącego opiekunem samorządu.
17. Samorząd działa na podstawie własnego stanowiącego załącznik nr 5 do statutu.


Organizacja szkoły

§ 4

§ 4.1. Praca szkoły przebiega zgodnie z przepisami MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, które określają terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, a kończy się w styczniu, przed feriami zimowymi. Drugi semestr rozpoczyna się w lutym, po feriach zimowych i kończy się w czerwcu, w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych.
§ 4.2. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe dla uczniów uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby rozwojowe. Liczba i rodzaj zajęć określane są corocznie w planie organizacyjnym szkoły, a ich organizacja uzależniona jest od środków finansowych posiadanych przez szkołę.
§ 4.3. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Osobą odpowiedzialną za tę sferę działalności szkoły jest pedagog szkolny.
§ 4.4. Rodzice lub prawni opiekunowie oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do :
a) zapoznania się z planami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy ;
b) zaznajomienia się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zasadami promocji i klasyfikowania uczniów ;
c) uzyskania pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ;
d) porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swych dzieci
f) przekazywania swoich uwag i opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny ;
g) spotkań z wychowawcami i nauczycielami.

§ 5
§ 5.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Liczbę uczniów w oddziale wraz z decyzją dotyczącą funkcjonowania samodzielnego oddziału na dany rok szkolny , ustala i podejmuje organ prowadzący.
3. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
4. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone po lub przed zajęciami lekcyjnymi. Liczba uczniów w :
a) kołach - od 12 uczestników,
b) grupie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - 2 do 6 uczniów
c) grupie logopedycznej - 2 do 4 uczniów.

§ 6
§ 6.1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, z których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
2) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach , o których mowa w ust. 2 , można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4) zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, w miarę możliwości oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych.

§ 7
§ 7.1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2) Czas trwania zajęć zintegrowanych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie zajęć, zgodnym z ramowym planem nauczania.
3) Podstawową formą pracy w klasach IV - VI są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
§ 8
§ 8.1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców ( prawnych opiekunów) lub organizację dojazdów, szkoła organizuje świetlicę.
2) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3) Pracę świetlicy organizuje kierownik świetlicy powoływany przez dyrektora szkoły.
4) Wszystkie zajęcia świetlicy prowadzone w grupach wychowawczych winny być dokumentowane w dziennikach zajęć świetlicy.
5) Wychowawcy świetlicy organizują dla wychowanków zajęcia sportowo-rekreacyjne, dydaktyczne, pomagają w przygotowaniu do lekcji i wykonywaniu zadań domowych, koordynują dowożenie, dojazdy i odjazdy dzieci ze szkoły, organizują dożywianie w stołówce szkolnej; współpracują z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
6) Czas pracy świetlicy : codziennie w godz. 7.30 - 15.30.( do odjazdu ostatniego ucznia)
§ 9
§ 9.1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią, dostępna w wyznaczonych godzinach dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkoły. Z biblioteki mogą również korzystać rodzice uczniów, inni pracownicy szkoły oraz nauczyciele z terenu miasta i gminy Czersk.
2. Funkcje biblioteki:
a) biblioteka służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
b) biblioteka stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole;
c) biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele-bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów;
d) biblioteka pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
e) biblioteka jest pracownią metodyczną służącą pomocą i doradztwem nauczycielom bibliotekarzom z innych szkół.
3) Zadania pracowników biblioteki :
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) udostępnianie zbiorów czytelnikom,
c) prowadzenie poradnictwa czytelniczego,
d) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej wymiarze 2 godz. lekcyjnych dla każdego oddziału,
e) prowadzenie dokumentacji biblioteki,
f) rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów, m.in. poprzez organizowanie dla młodzieży imprez czytelniczych, konkursów, mających na celu upowszechnianie czytelnictwa,
g) sporządzanie zestawień wyników czytelnictwa,
h) współpraca z wychowawcami i nauczycielami,
i) obsługa kserokopiarki
j) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową.
k) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
4. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie od godz. 8.00 do 15.00. Środa jest dniem bez wypożyczeń.

§ 10
§ 10.1. Szkoła prowadzi kuchnię i stołówkę szkolną w celu dożywiania uczniów. Organizacją dożywiania w szkole zajmuje się komisja do spraw dożywiania i pracownicy świetlicy.
2) W skład komisji ds. dożywiania wchodzą : wicedyrektor ds. wychowawczych, pedagog szkolny, kierownik świetlicy, intendentka.
3) Fundusze na dożywianie szkoła uzyskuje z indywidualnych wpłat rodziców, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakładów pracy, organizacji charytatywnych, darczyńców.
4) Stawkę żywieniową ustala co roku komisja ds. dożywiania. Uczniowie ponoszą koszty artykułów spożywczych użytych do przyrządzenia posiłków, a pozostałe osoby korzystające z dożywiania - pełne koszty.

§ 11
§11.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę - do 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 12
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 13
§ 13.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania wymienionych w pkt. 1. pracowników reguluje ustawa Karta Nauczyciela i kodeks pracy.
3. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem do pracy pracownika zapoznaje go z obowiązkami i przepisami bhp obowiązującymi w szkole.

§ 14
§ 14.1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na każde 12 oddziałów.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 15
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 16
§ 16.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadania wymienione są w § 2.10.
§ 16.2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 17
§ 17.1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Wychowawca spełnia swoje zadania poprzez:
a) indywidualną pracę z uczniem w szkole,
b) działania wychowawcze na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,
c) kontakty i współpracę z innymi nauczycielami i rodzicami,
d) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w klasie i szkole,
e) organizację wypoczynku i pracy z zespołem klasowym ( imprezy klasowe, wyjazdy do kina i teatru, wycieczki, sprzątanie rejonów),
f) zapoznania się z sytuacją rodzinną i materialną wychowanka.
5. Zebrania z rodzicami powinny odbywać się co najmniej raz w kwartale.
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest do udzielania rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci.
7. Zadania nauczycieli :
a) organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, a w tym obiektywnego oceniania i sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów,
b) pełna odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo uczniów,
c) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
d) udzielanie uczniom pełnej pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i rozwijanie ich zdolności,
f) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej,
g) pełna i efektywna współpraca z innymi nauczycielami i rodzicami.
h) tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
i) inspirowanie i wspomaganie zespołowych działań uczniów,
j) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, a szczególnie tych potrzebujących i oczekujących takiej opieki.
§ 17.2. Opiekę pedagogiczną i psychologiczną (brak psychologa) nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy w szczególności:
a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
b. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
d. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i programu promocji zdrowia w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
e. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
f. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
g. do zadań psychologicznych należy w szczególności:
1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
6. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły.

§ 18
§ 18.1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku, ustalonym uchwałą Rady Miejskiej. Za zgodą dyrektora szkoły do szkoły mogą uczęszczać uczniowie spoza obwodu.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia pzrez nie 18 lat. Na prośbę rodziców i po pozytywnym orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej dziecko może rozpocząć naukę od 6 roku życia.


Prawa i obowiązki ucznia
§ 18.3. Uczeń ma prawo do :
a) rozwijania w szkole w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych,
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy,
c) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami fizycznej lub psychicznej przemocy,
d) poszanowania godności własnej,
f) tolerancji w zakresie wyrażania własnych myśli oraz spraw religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
g) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
h) jawnej i prowadzonej na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów,
i) zapoznania się z obowiązującymi w szkole regulaminami i przepisami, przede wszystkim z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i regulaminem oceny z zachowania,
j) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych, biblioteki w czasie planowych zajęć dydaktycznych,
l) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i możliwość zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
ł) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
m) korzystania z pomocy materialnej i stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
o) wypoczynku w weekendy, ferie i dni świąteczne, na które nie zadaje się prac domowych,
p) wydawania opinii o pracy nauczycieli poprzez przedstawicieli samorządu uczniowskiego,
§18.4. Uczeń ma obowiązek :
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, zdobywać wiedzę i umiejętności,
b) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczyciela, kolegów i innych pracowników szkoły,
c) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów ( uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu i nie zażywa narkotyków),
d) dbania o ład i porządek w szkole,
e) zachowywać się właściwie w czasie przerw i podporządkowywać się poleceniom nauczycieli dyżurujących,
f) właściwie korzystać z urządzeń sanitarnych i szatni szkolnych,
g) w czasie przerwy w zajęciach spowodowanej nieobecnością nauczyciela przebywać w świetlicy szkolnej,
h) brania udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,
i) informowania nauczycieli o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia i życia uczniów,
§ 18.5. Wobec ucznia mogą być stosowane nagrody i kary.
§ 18.6. Uczeń otrzymuje nagrody za :
a) wysokie osiągnięcia w nauce,
b) reprezentowanie szkoły na zawodach i w konkursach,
c) dzielność i odwagę,
d) pracę wykonywaną na rzecz szkoły i środowiska,

§ 18.7. Przewiduje się następujące nagrody :
a) wpis do kroniki szkoły,
b) list pochwalny do rodziców,
c) dyplom,
d) wyróżnienie na apelu szkolnym,
e) bezpłatny wstęp na imprezę szkolną,
f) dofinansowanie wycieczki,
g) nagroda rzeczowa.
§ 18.8. Za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów przewiduje się następujące kary :
a) upomnienie przez wychowawcę, dyrektora wobec klasy,
b) nagana udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
c) zakaz wstępu na imprezy szkolne,
d) zakaz udziału w wycieczce szkolnej,
e) przeniesienie do równoległej klasy,
f) przeniesienie ucznia do innej szkoły,
g) wykonanie prac na rzecz szkoły.
§ 18.9. W wypadku spowodowania swym działaniem strat materialnych, oprócz kary dyscyplinarnej, uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.
§ 18.10. O ukaranie lub nagrodzenie ucznia może występować każdy pracownik szkoły. Nagrodę lub karę zatwierdza dyrektor szkoły.
§18.11. O nagrodzie lub karze szkoła zobowiązana jest poinformować rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
§ 18.12. Uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary poprzez dyrektora szkoły do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Gdańsku w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty ukarania.
§ 18.13. Kara nie może naruszać nietykalności cielesnej ucznia i jego godności osobistej.
§ 18.14. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w wypadku przejawów drastycznego chuligaństwa lub wandalizmu oraz w wypadku braku możliwości zaadaptowania się danego ucznia do środowiska Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku.
§ 18.15. Szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i wszystkimi przejawami patologii społecznej. W tym celu dopuszczalne jest wprowadzenie na teren szkoły patroli policyjnych lub innych służb porządkowych.
§ 19.
1. Szkoła posługuje się pieczęcią okrągłą o treści:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku2. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
ul. Dworcowa 8 - tel. 3989117
89 - 650 CZERSK

§ 20.
1.Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
2. W pierwszym tygodniu listopada organizowany jest Dzień Patrona Szkoły, będący Świętem Szkoły.


§ 21
§ 21.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 21.2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy .


Integralną część Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku stanowią załączniki:
1. Regulamin Rady Pedagogicznej
2. Regulamin Rady Rodziców
3. Regulamin Rady Szkoły
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
5. Wewnątrzszkolny System Oceniania
6. Program Wychowawczy Szkoły
7. Program Profilaktyki Szkoły


Statut ze zmianami przyjęty na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 14 listopada 2002 r.


Załącznik nr 1.
1.Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I - III
Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 kwietnia 1999r.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w klasach I - III .

1) Nauczyciele klas I - III na początku każdego roku szkolnego informują
uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach
oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2) Bieżące ocenianie uczniów rejestrowane jest przez każdego nauczyciela
w karcie szkolnych osiągnięć dziecka według skali przyjętej przez wszystkich
nauczycieli klas I - III ( patrz : załącznik nr 1 ) .
3) Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku
szkolnego , pod koniec stycznia.
4) Ocenę klasyfikacyjną śródroczną stanowi karta szkolnych osiągnięć dziecka,
która informuje o osiągnięciach i postępach edukacyjnych ucznia oraz załaczona do niej karta oceny opisowej( patrz : załącznik nr 1 ) .
5) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową, za wyjątkiem oceny z religii, która jest wystawiana wg skali obowiązującej w klasach IV - VI.
6) Przed końcoworocznym (semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani pisemnie poinformować ucznia
i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych ( nie później niż dwa tygodnie przed końcem semestru i nie
później niż jeden miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego ) .
7) W przypadku zakwestionowania przez rodziców ( prawnych opiekunów)
postępów edukacyjnych zawartych w karcie szkolnych osiągnięć ucznia
istnieje możliwość wglądu rodziców ( prawnych opiekunów) w dokumentację
zawierającą wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela według
określonych przez niego zasad.
8) Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły .
9) Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej
samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach , uzasadnionych opinią
wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną
poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi
opiekunami) .
10) Skala bieżącego oceniania oraz karta szkolnych osiągnięć dziecka przyjęta
w roku szkolnym 1999/2000 będą podlegały ewaluacji w drodze opracowy- wanych raportów przez zespoły nauczycielskie ( termin : po roku pracy ).


Ocena zachowania w klasach I - III .

1) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
2) Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności :
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym ;
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych ;
3) Bieżąca obserwacja zachowania uczniów odnotowywana jest przez każdego wychowawcę w karcie osiągnięć szkolnych dziecka ( patrz : załącznik nr 1 , umiejętności emocjonalno - społeczne ) .
4) Ocenę zachowania śródroczną stanowi karta szkolnych osiągnięć dziecka , która informuje o osiągnięciach i postępach w zachowaniu ucznia ( patrz : załącznik nr 1 , umiejętności emocjonalno - społeczne ) .
5) Ocena zachowania końcoworoczna jest oceną opisowa.
6) Bieżąca obserwacja zachowania oraz umiejętności emocjonalno - społeczne zawarte w karcie szkolnych osiągnięć dziecka przyjęte w roku szkolnym 1999/2000 będą podlegały ewaluacji w drodze opracowywanych raportów przez zespoły nauczycielskie ( termin : po roku pracy ) .


INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ODNOTOWYWANIA OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH W KLASACH I - III

Karty szkolnych osiągnięć ucznia służą nauczycielowi do rejestrowania postępów w nauce w odniesieniu do umiejętności .
W kartach szkolnych osiągnięć uwzględniono umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania.
Szczegółowe kryteria dotyczą umiejętności :
- czytania;
- słuchania i mówienia;
- pisania;
- liczenia;
- społeczno - przyrodniczych ;
- fizyczno - ruchowych;
- artystyczno - technicznych ;
- emocjonalno - społecznych .
Nauczyciel w poszczególnych rubrykach ( miesiące roku szkolnego ) wpisuje umowne symbole:
+ uczeń pracuje samodzielnie i prawidłowo;
N uczeń pracuje przy pomocy nauczyciela lub wykonuje pracę samodzielnie z nielicznymi błędami , pracuje wolno , nierówno lub z przerwami;
- uczeń pracuje nieprawidłowo nawet przy pomocy nauczyciela lub nie podejmuje żadnej próby.

Zadaniem nauczyciela jest comiesięczne odnotowywanie zdobytych przez dziecko umiejętności .
Informacji o umiejętnościach dziecka dostarczają wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela w trakcie zajęć edukacyjnych oraz teczka
z wytworami i pracami pisemnymi uczniów.
Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowanie innych umowych symboli w codziennej pracy z uczniem .
W roku szkolnym 1999/2000 przyjmuje się następującą symbolikę informującą ucznia o jego aktualnych umiejętnościach :
zielone O Pracujesz prawidłowo ! Brawo!
Idź dalej tą drogą !
żółte O Uważaj ! Popełniasz błędy !
czerwone O Stop ! Przemyśl to jeszcze raz !
Musisz więcej pracować !

SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O POZIOMIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I POSTĘPACH W TYM ZAKRESIE.

Każdy uczeń posiada dwie identyczne karty osiągnięć szkolnych :
* jedną w teczce wychowawcy , która służy do odnotowywania zdobytych przez
dziecko umiejętności ( zamiast wpisów w dzienniku lekcyjnym - pozycja 10,
11, 12, 13) ;
* druga stanowi dawny „dzienniczek ucznia” - dziecko oraz rodzice otrzymują ją
raz w miesiącu do wglądu, który rodzice potwierdzają własnoręcznym ,
czytelnym podpisem .


Imię i nazwisko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Symbole do wypełniania arkusza :
+ uczeń pracuje samodzielnie i prawidłowo ,
N uczeń pracuje przy pomocy nauczyciela lub wykonuje pracę samodzielnie
z nielicznymi błędami , pracuje wolno, nierówno lub z przerwami ,
- uczeń pracuje nieprawidłowo nawet przy pomocy nauczyciela lub nie
podejmuje żadnej pracy

KARTA SZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
UMIEJĘTNOŚCI IX X XI XII I II III IV V VI
CZYTANIE :
głoskuje
sylabizuje
czyta wyrazami
czyta zdaniami
czyta bez zniekształceń sylaby i wyrazy
tempo prawidłowe uwzględnia zmianę siły i tonu głosu, stosuje pauzy
MÓWIENIE I SŁUCHANIE :
wypowiada się wyrazami
wypowiada się zdaniami
wypowiada się na temat tekstu
udziela odpowiedzi na usłyszane pytanie
PISANIE :
mieści się w liniach
stosuje prawidłowy kształt pisma
prawidłowo łączy litery
przepisuje poprawnie
pisze z pamięci poprawnie
LICZENIE :
nazywa i rozróżnia figury geometryczne
zna kolejność dni tygodnia , miesiąca
pisze prawidłowo cyfry
dodaje , odejmuje na konkretach w zakresie 10
dodaje , odejmuje bez konkretów w zakresie 10
dodaje , odejmuje na konkretach w zakresie 20
dodaje , odejmuje bez konkretów w zakresie 20
porównuje i porządkuje liczby w zakresie 20
rozwiązuje proste zadania tekstowe
SPOŁECZNO - PRZYRODNICZE :
rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu
ma poczucie szanowania środowiska
troszczy się o rośliny i zwierzęta
FIZYCZNO - RUCHOWE :
UMIEJĘTNOŚCI IX X XI XII I II III IV V VI
jest sprawny ruchowo
potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne
uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych
ARTYSTYCZNO - TECHNICZNE :
potrafi wykonać prace plastyczno-techniczne na dany temat
poszukuje oryginalnych rozwiązań
potrafi wykonać prace estetycznie
potrafi zachować ład i porządek w miejscu pracy
potrafi zaśpiewać piosenkę
potrafi zilustrować ruchem muzykę
EMOCJONALNO - SPOŁECZNE :
szanuje osoby z najbliższego otoczenia
jest zgodny i szanuje kolegów
zgodnie pracuje w zespole
zachowuje się kulturalnie w szkole i na wycieczkach
jest grzeczny i uprzejmy
rozpoczyna i kończy pracę na czas
jest aktywny podczas zajęć
pamięta o obowiązkach ucznia (prace domowe , przybory szkolne itp. )
potrafi opanować własne negatywne emocje (złość, gniew, kłótliwość, agresje, płacz itp.)
jest punktualny
PODPISrodziców


Imię i nazwisko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Klasa _ _ _ _ _ _ _ _ rok szkolny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Symbole do wypełniania arkusza :
+ uczeń pracuje samodzielnie i prawidłowo ,
N uczeń pracuje przy pomocy nauczyciela lub wykonuje pracę samodzielnie
z nielicznymi błędami , pracuje wolno, nierówno lub z przerwami ,
- uczeń pracuje nieprawidłowo nawet przy pomocy nauczyciela lub nie
podejmuje żadnej pracy

KARTA SZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASY DRUGIEJ
UMIEJĘTNOŚCI IX X XI XII I II III IV V VI
CZYTANIE :
głoskuje
sylabizuje
czyta wyrazami
czyta zdaniami
zniekształca sylaby i wyrazy
czyta głośno ze zrozumieniem
czyta płynnie
czyta poprawnie
czyta wyraziście
czyta cicho ze zrozumieniem
czyta z ustaleniem podtekstu
czyta z podziałem na role
MÓWIENIE i SŁUCHANIE :
wypowiada się wyrazami
wypowiada się zdaniami
wypowiada się w uporządkowanej formie na określony temat
posiada bogaty zasób słownictwa
stosuje poprawne formy gramatyczne
wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu
udziela odpowiedzi na zadane pytania
PISANIE :
stosuje prawidłowy kształt pisma
prawidłowo łączy małe i wielkie litery
prawidłowo rozmieszcza tekst na stronicy
przestrzega prawidłowości ortograficznej opracowanego słownictwa
pisze poprawnie z pamięci
pisze poprawnie ze słuchu
LICZENIE :
posiada ukształtowane pojęcie liczby
wykonuje działania w zakresie 20 w oparciu o konkret
wykonuje działania w zakresie 20 w odejmowaniu od konkretu
UMIEJĘTNOŚCI IX X XI XII I II III IV V VI
zapisuje liczby do 100
dodaje w zakresie 100
odejmuje w zakresie 100
mnoży w zakresie 30
dzieli w zakresie 30
mnoży liczby jednocyfrowe w zakresie 100
dzieli przez liczbę jednocyfrową w zakresie 100
rozwiązuje zadania tekstowe
odczytuje godziny na zegarze
SPOŁECZNO _ PRZYRODNICZE :
zna położenie swojej miejscowości
zna typowe zajęcia ludności
umie orientować się w terenie
odczytuje temperaturę
rozpoznaje rodzaje opadów
potrafi charakteryzować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku
zna życie niektórych środowisk (w gospodarstwie przyrodniczym , sadzie i na łące )
wyróżnia wybrane gatunki roślin
zna i wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w hodowli roślin
rozróżnia wybrane gatunki zwierząt
zna zabiegi pielęgnacyjne w hodowli zwierząt
zna znaki drogowe i przepisy bezpieczeństwa
przestrzega zasad bezpieczeństwa
FIZYCZNO - RUCHOWE :
precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy ( koordynacja , płynność, zwinność i zręczność )
potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne (objęte programem )
uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych
uczestniczy w zespoł. grach sportowych
współdziała w grupie przy wykonywaniu ćwiczeń i zadań
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie gier, zabaw i zajęć ruchowych
ARTYSTYCZNO - TECHNICZNE :
podejmuje działania plastyczno-techniczne
potrafi wyróżnić i posłużyć się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego ( plama, kreska, bryła )
posługuje się prostymi narzędziami
umie korzystać z prostej informacji technicznej
UMIEJĘTNOŚCI IX X XI XII I II III IV V VI
umie organizować warsztat własnej pracy
celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe
poszukuje oryginalnych rozwiązań
potrafi ocenić własną pracę i pracę kolegów (próba samooceny i oceny )
potrafi wykonać prace estetycznie
przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy
rozróżnia dynamikę, czas trwania, wysokość i barwę dźwięków
potrafi zagrać na instrumencie perkusyjnym
potrafi zaśpiewać poznane piosenki
EMOCJONALNO _ SPOŁECZNE :
odpowiedzialnie wykonuje powierzone mu zadania
jest pracowity i obowiązkowy
posiada umiejętność pracy w zespole
potrafi być opiekuńczy
niesie pomoc w różnych sytuacjach
bierze aktywny udział w życiu klasy
reaguje adekwatnie do sytuacji
potrafi dokonać samooceny swojego postępowania
dotrzymuje obietnic i zobowiązań
potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych (opanowuje negatywne emocje)
utrzymuje kontakty z rówieśnikami
potrafi zrozumieć drugą osobę
szanuje godność innych osób
wykazuje życzliwość i uprzejmość dla drugich
potrafi cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów
troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo innych
szanuje własność osobistą
szanuje własność społecznąKontakty nauczyciela z rodzicami
DATA PODPIS RODZICÓW (czytelny)


Symbole do wypełniania arkusza :
+ uczeń pracuje samodzielnie i prawidłowo ,
N uczeń pracuje przy pomocy nauczyciela lub wykonuje pracę samodzielnie
z nielicznymi błędami , pracuje wolno, nierówno lub z przerwami ,
- uczeń pracuje nieprawidłowo nawet przy pomocy nauczyciela lub nie
podejmuje żadnej pracy

KARTA SZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASY TRZECIEJ
UMIEJĘTNOŚCI IX X XI XII I II III IV V VI
CZYTANIE :
sylabizuje
czyta płynnie
czyta głośno ze zrozumieniem
czyta cicho ze zrozumieniem
MÓWIENIE i SŁUCHANIE :
wypowiada się wyrazami
wypowiada się zdaniami
wypowiada się w uporządkowanej formie na określony temat
wypowiada się wzbogaconym zasobem słownictwa
stosuje poprawne formy gramatyczne
potrafi nazwać (wskazać) poznane części mowy
PISANIE :
przepisuje poprawnie
przestrzega prawidłowości ortograficznej opracowanego słownictwa
pisze poprawnie z pamięci
pisze poprawnie ze słuchu
potrafi samodzielnie zapisać swoje wypowiedzi
potrafi redagować i pisać podstawowe formy użytkowe np. list, zaproszenia, życzenia . . . .
LICZENIE :
posiada ukształtowane pojęcie dziesiątkowego systemu pozycyjnego * umie zapisywać liczby do 100* umie zapisywać liczby do 1000
mnoży * w zakresie 30* w zakresie 100
dzieli * w zakresie 30* w zakresie 100
dzieli z resztą (przez liczbę jednocyfrową)
UMIEJĘTNOŚCI IX X XI XII I II III IV V VI
posiada umiejętności stosowania algorytmu pisemnego * dodawania * odejmowania * mnożenia przez liczbę jednocyfrową * dzielenia przez liczbę jednocyfrowa
umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem wykonywanej kolejności działań
rozwiązuje zadania tekstowe * proste* złożone
posiada praktyczną znajomość prostopadłości i równoległości
potrafi mierzyć , ważyć, płacić
zna się na zegarze , kalendarzu
SPOŁECZNO _ PRZYRODNICZE :
umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, opisywać , a nawet niektóre wyjaśniać
potrafi rozpoznać i nazwać 2-3 gatunki roślin uprawianych na polach
rozróżnia i nazywa warstwy (piętra) lasu oraz potrafi wymienić przykłady roślin tworzących te warstwy
orientuje się w zdrowotnym i gospodarczym znaczeniu lasu ; umie dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie
rozróżnia rodzaje transportu lądowego, wodnego i powietrznego
rozumie pojęcie : stolica
zna potrzebne informacje aby posługiwać się mapą
zna potrzebne przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i kierowców (ma wdrożone nawyki ich przestrzegania)
umie rozróżniać elementy środowiska, jego zagrożenie i sposoby ochrony
ARTYSTYCZNO - TECHNICZNE :
podejmuje działania artystyczne (plastyczne, muzyczne , techniczne) wykorzystując doświadczenia i wnikliwą obserwację rzeczywistości
celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe
poszukuje oryginalnych rozwiązań
wykonuje prace estetycznie
potrafi opowiedzieć o własnej pracy i pracy kolegów ( samoocena i ocena )
przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy
umie korzystać z prostej informacji technicznej
UMIEJĘTNOŚCI IX X XI XII I II III IV V VI
potrafi zaśpiewać poznane piosenki
potrafi zapisać na pięciolinii dźwięki w zakresie od c do d
zna wartość nut
umie słuchać utwory muzyczne
potrafi określić głosy ludzkie i instrumenty w utworach
potrafi określić nastrój utworu
FIZYCZNO - RUCHOWE :
precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy (koordynacja , płynność, zwinność , zręczność )
potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne (objęte programem kl. III )
uczestniczy w zespołowych grach sportowych
stosuje zdobyte umiejętności w zabawach i grach sportowych
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie gier, zabaw i zajęć ruchowych
EMOCJONALNO _ SPOŁECZNE :
odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania
jest pracowity i obowiązkowy
posiada umiejętność pracy w zespole
potrafi być opiekuńczy w stosunku do ludzi , zwierząt i roślin
niesie pomoc w różnych sytuacjach
bierze aktywny udział w życiu klasy
potrafi dokonać samooceny własnego postępowania
dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec kolegów i osób starszych
potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych (opanowuje negatywne emocje)
utrzymuje kontakty z rówieśnikami
potrafi cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów
szanuje własność osobistą
szanuje własność społeczną
PODPISRODZICÓWWEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW (POCZĄWSZY OD KLASY CZWARTEJ)
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA
W CZERSKU.

Wewnątrzszkolny system oceniania ucznia oparty jest na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 kwietnia 19999 r. (Dz. U. nr 41 z 10maja) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

I. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego (do 15 października) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o formach i częstotliwości sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
§ prace pisemne:
- kartkówka (obejmuje zakres treściowy co najwyżej trzech ostatnich lekcji )
- sprawdzian (zakres jednego działu lub mniej)
- praca klasowa (dotyczy: j. polskiego i matematyki, np. dłuższe prace literackie, z zakresu kilku działów)
§ odpowiedzi ustne
§ prace domowe
§ prace długoterminowe (hodowla, obserwacja, doświadczenie, prace wytwórcze)
§ praca w grupach
§ aktywność na lekcji
§ sprawdzian umiejętności praktycznych
3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania z zachowania
4. Rodzice mają prawo uzyskać informacje o postępach w nauce swoich dzieci w czasie wyznaczonym przez wychowawcę.
5. Wymagania z poszczególnych zajęć edukacyjnych każdy nauczyciel zobowiązany jest posiadać w formie pisemnej. W tej samej formie nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań. Dokumenty te nauczyciel przechowuje w swojej dokumentacjiII. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych.

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według następującej skali:
§ stopień celujący - 6; zapis skrótowy - cel.
§ stopień bardzo dobry - 5; zapis skrótowy - bdb.
§ stopień dobry - 4; zapis skrótowy - db.
§ stopień dostateczny - 3; zapis skrótowy - dst.
§ stopień dopuszczający - 2; zapis skrótowy - dop.
§ stopień niedostateczny -1; zapis skrótowy - ndst.
2. Przy ustalaniu ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaku “+”, który zwiększa ich wartość o 0,5
3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w statucie szkoły.
4. W przypadku oceniania prac domowych i aktywności ucznia na lekcji, dopuszczalne są dodatkowe sposoby oceniania ucznia w postaci znaków graficznych “+” i “-”.
5. Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do wprowadzenia w dzienniku lekcyjnym przejrzystego opisu ocen (np.: tytułowanie rubryk).
6. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym, kartkówki-zielonym a pozostałe niebieskim lub czarnym.
7. Uczeń w ciągu dnia może pisać tylko jeden sprawdzian. Każdy sprawdzian musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje ołówkiem do dziennika, dla poinformowania innych nauczycieli).
8. W ciągu tygodnia uczeń może pisać co najwyżej trzy sprawdziany.
9. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i oddać kartkówki w ciągu tygodnia, a sprawdziany i prace klasowe w ciągu dwóch tygodni.
10. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli przedmiotów.
11. Prace klasowe muszą zawierać recenzje motywujące ucznia do pracy.
12. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń jej nie napisał, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły.
13. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej ma prawo ją poprawić w przeciągu dwóch tygodni od rozdania prac.
14. Na koniec okresu nie przewiduje się sprawdzianów zaliczeniowych.
15. Przy ustalaniu oceny z wych. fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć
16. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i rodziców.
17. Przy wpisywaniu oceny do dzienniczka ucznia należy ją skrótowo opisać.
18. Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce ich dzieci:
§ zebrania ogólne
§ rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami
§ wpisywanie ocen cząstkowych do dzienniczka przez nauczycieli przedmiotu
§ indywidualne kontakty z domem rodzinnym
19. Wszystkie zajêcia edukacyjne w klasach IV - VI podlegaj¹ ocenie i koñcz¹ siê ocen¹ œródroczn¹ lub koñcoworoczn¹. Wyj¹tek stanowi¹ zajêcia z wychowania do ¿ycia w rodzinie, które nie podlegaj¹ ocenie, a fakt uczestnictwa ucznia w zajêciach potwierdza siê wpisem na œwiadectwie szkolnym s³owem „uczestniczy³(a)”
20. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
· Wzorowe
· Dobre
· Poprawne
· Nieodpowiednie
21.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
a/ oceny z zajęć edukacyjnych,
b/ promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
22.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
III. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i roku szkolnego oraz warunki ich poprawiania.
1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym
2. Na tydzień przed śródrocznym lub końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, poprzez wpis do dzienniczka ucznia.
3. O przewidywanym dla ucznia semestralnym lub końcoworocznym stopniu niedostatecznym , nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę klasy, a ten rodziców ucznia na piśmie, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna lub końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
5. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy (z wyjątkiem klasy programowo najwyższej). W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacz dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
§ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
§ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
§ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu kształcenia promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu.
11. W przypadkach, gdy rodzic lub uczeń uważa, iż ocena semestralna lub roczna wystawiona przez nauczyciela jest zaniżona może ubiegać się o egzamin sprawdzający.
12. Prośbę o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego składa uczeń lub rodzic /prawny opiekun/ na piśmie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły, przy czyn nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym).
13. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał dwie lub więcej ocen niedostatecznych okresowych (rocznych) z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
14. Tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego :
a) dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie : przewodniczący komisji (nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole),nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator,nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. W pracach komisji jako obserwator może uczestniczyć przedstawiciel rady rodziców, metodyk lub wychowawca klasy - na wniosek członka komisji lub wnioskodawcy.
b) egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: sztuka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych,
c) pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza je przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań lub zadań praktycznych musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń,
d) komisja, na podstawie przeprowadzonego egzaminu podwyższa ocenę w wypadku pozytywnego egzaminu lub pozostawia stopień ustalony przez nauczyciela w wypadku negatywnego wyniku egzaminu.
e) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający : skład komisji, termin egzaminu, pytania lub zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu i stopień ustalony przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i informację o ustnych odpowiedziach.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2548
Treść wprowadził(a): Brzezińska Barbara, 2003-06-30 14:48:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-06-21 12:12:26